Salgsbetingelser

Generelt:

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg fra Nobel Catering & Conditori AS og Nobel Catering avd. Skedsmo AS.
Salgsbetingelsene gjelder enten salget skjer til næringsdrivende eller privatpersoner/forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med ordrebekreftelsen det samlede avtale­grunnlaget.
Det er i disse salgsbetingelsene stillet krav til skriftlighet og dette er oppfylt ved bruk av epost eller brev.

Parter:

Selger er Nobel Catering & Conditori AS og Nobel Catering avd. Skedsmo AS avhengig av hvem som har utstedt ordrebekreftelsen. Forretningsadressen er Eiksveien 110, 1361 Østerås.
Kjøper er det subjekt som er oppført som kjøper i ordrebekreftelsen.
Alle nye fakturakunder blir kredittvurdert. 

Bestillings- og avtaleprosessen:

Det foreligger en forpliktende avtale mellom kjøper og selger fra det tidspunkt selger har utstedt ordrebekreftelse. Innholdet av den bindende avtalen mellom partene er hva som uttrykkes i ordrebekreftelsen og utstyrsliste.

Priser:

De avtalte priser er de priser som følger av ordrebekreftelsen.
I tillegg kommer transport i henhold til de til enhver tid gjeldende priser. Prisene er tilgjengelige på selgers hjemmeside www.nobelcatering.no

Betaling:

Bedriftskunder 20 dager fra påfølgende uke eller etter avtale.
Ønskes faktura sendt pr post, tilkommer et fakturagebyr kr. 50,-
Ønskes firmaavtale kan dette ordnes.
Morarenter belastes i henhold til morarenteloven ved forsinket betaling.
Privatkunder må betale ved levering enten med bankkort eller vipps, alternativt kan betaling skje på forhånd med vipps eller betaling via nettbank.
Hvis bestiller ikke er til stede, må ordren betales med Vipps 2 dager før levering.

Levering og forsinkelse:

Levering av varene skjer på den måten, på det stedet og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Selgeren har risikoen for varene inntil levering har funnet sted.
Ved forsinket levering kan kjøper kreve et slikt prisavslag:
45 min til 1 time forsinket – 10 %
Utover en time forsinket – 15 %
Kjøper kan ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende enn det regulerte prisavslaget.

Dersom kjøper vil påberope seg forsinkelsen som grunnlag for prisavslag, må den næringsdrivende kjøper reklamere ved levering og under enhver omstendighet før betaling har funnet sted.
Forbrukerkjøperen må reklamere innen rimelig tid.

Undersøkelse av varene:

Etter at varene er levert, plikter kjøperen å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varene er blitt skadet under transport eller om det foreligger andre forhold ved varene og leveransen som avviker fra ordrebekreftelsen.

Mangler:

Mener kjøper det foreligger avvik i forhold til ordrebekreftelsen hva angår de leverte næringsmidler (mengder, antall, kvalitet m.m.), må næringsdrivende kjøper reklamere umiddelbart etter at undersøkelsen er eller skulle vært foretatt og før næringsmidlene er fortært. Forbrukerkjøperen må reklamere innen rimelig tid, senest 3 dager.

Hvor det foreligger en mangel ved leveransen kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag begrenset oppad til det betalte – /fakturerte beløp, eksklusiv merverdiavgift.

Andre misligholdsbeføyelser kan ikke gjøres gjeldende.

Selgeren er ikke ansvarlig for mangler ved det leverte som er utenfor selgers kontroll, eller som har inntrådt etter at levering har funnet sted. Selgeren er heller ikke ansvarlig for skade på mennesker, fast eiendom eller løsøre som følge av at de leverte varer fortæres eller det leverte utstyr brukes.

Denne ansvarsbegrensningen gjelder absolutt.

Endring av ordre:

Det foreligger en bindende avtale mellom kjøper og selger ved utstedelse av ordrebekreftelsen, jfr. ovenfor.

Ingen av partene kan ensidig endre denne avtale. Kjøper kan endre sin bestilling etter samtykke fra selger. Endring av bestilling må sendes på epost til post@nobelcatering.noeller ringes inn på telefon 67 16 65 00 og innen disse frister: 3 virkedager før levering av buffet, middag eller varmmat. Innen klokken 15:00 dagen før levering av lunsjmat. Innen klokken 10:00 dagen før levering av kake. Utstedelse av en ny og korrigert ordrebekreftelse uttrykker at et slikt samtykke er gitt fra selger.

Utstyr:

Næringsmidler leveres på porselen, terrakotta, sølvfat, stål fat, bakker, termokasser m.m
Utstyret leveres tilbake i korrekt antall og mengde.
Dette er selgers eiendom og skal tilbakeleveres til selger

Kjøper er ansvarlig for å erstatte selger gjenanskaffelseskostnadene for utstyr som ikke er tilbakelevert innen 5 virkedager etter levering, eller som er ødelagt ved tilbakeleveringen. Erstatningen faktureres særskilt til kjøper.

Tvister:

Eventuell uenighet eller tvister som springer ut av denne avtale skal partene forsøke å løse i minnelighet.

I mangel av minnelig løsning, vedtar partene Oslo tingrett som verneting.