Standardvilkår

 1. Generelt:

Disse salgsbetingelsene gjelder for alle leveranser fra Nobel Catering & Conditori AS til bedriftskunder.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med ordrebekreftelsen det samlede avtalegrunnlaget.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette kravet oppfylt ved bruk av e-post eller brev.

 1. Parter:

Selger er Nobel Catering & Conditori AS med org.nr. 981628004. Forretningsadressen er Eiksveien 110, 1361 Østerås.

Kjøper er det subjekt som er oppført som kjøper i ordrebekreftelsen.

Alle nye fakturakunder blir kredittvurdert.

 1. Bestillings- og avtaleprosessen:

Det foreligger en forpliktende avtale mellom kjøper og selger fra det tidspunkt selger har oversendt ordrebekreftelse, standardvilkårene finnes på vår hjemmeside. Innholdet av den bindende avtalen mellom partene er hva som uttrykkes i ordrebekreftelsen og utstyrslisten, samt standardvilkårene.

 1. Priser:

De avtalte priser er de priser som følger av ordrebekreftelsen. Det tas imidlertid forbehold om prisoppgang fra våre leverandører som kan lede til en tilsvarende prisjustering ved fakturering til kjøper. Priser justeres fortløpende uten varsling, selger følger normal konsumpris indeks.

I tillegg kommer transport i henhold til de til enhver tid gjeldende priser. Prisene er tilgjengelige på selgers hjemmeside www.nobelcatering.no.

 1. Betaling: 

Normal betalingsfrist er per 20 dager fra påfølgende uke etter bestilling. Annen betalingsfrist må avtales på forhånd.

Ønskes firmaavtale, kan dette ordnes.

Ved forsinket betaling påløper renter i henhold til lov om forsinkelsesrenter.

 1. Levering og forsinkelse:

Levering av varene skjer på den måten, på det stedet og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Selgeren har risikoen for varene inntil levering har funnet sted.

Ved forsinket levering kan kjøper kreve et slikt prisavslag:

45 minutter til 1 time forsinket – 10 %

Mer enn 1 time forsinket – 15 %

Kjøper kan ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende enn det regulerte prisavslaget som følge av forsinkelse.

Selger hefter ikke for forsinkelser som skyldes forhold som er utenfor hans kontroll.

Reklamasjon
Dersom kjøper vil påberope seg forsinkelsen som grunnlag for prisavslag, må kjøper reklamere ved levering.

 1. Kjøpers undersøkelsesplikt

Når varene er levert, plikter kjøperen å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varene er blitt skadet under transport eller om det foreligger andre forhold ved varene og leveransen som avviker fra ordrebekreftelsen.

 1. Mangler:

Det foreligger mangel dersom det leverte avviker vesentlig fra det som er omfattet ordrebekreftelsen hva angår de leverte næringsmidler (mengder, antall, kvalitet m.m.). Det er kjøpers ansvar å dokumentere mangelen.

Hvor det foreligger en mangel ved leveransen kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag begrenset oppad til det betalte – /fakturerte beløp, eksklusiv merverdiavgift.

Andre misligholdsbeføyelser kan ikke gjøres gjeldende.

Selger er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for mangler ved det leverte som er utenfor selgers kontroll, eller som har inntrådt etter at levering har funnet sted. Selger er heller ikke ansvarlig for skade på mennesker, fast eiendom eller løsøre som følge av at de leverte varer fortæres eller det leverte utstyr brukes.

Denne ansvarsbegrensningen gjelder absolutt.

Reklamasjon
Dersom kjøper vil gjøre mangelsbeføyelser gjeldende, må han reklamere umiddelbart etter at undersøkelsen er eller skulle vært foretatt, og under enhver omstendighet før næringsmidlene er fortært.

 1. Endring av ordre:

Det foreligger bindende avtale mellom kjøper og selger ved utstedelse av ordrebekreftelsen med standardvilkår, jf. punkt 3 ovenfor.

Ingen av partene kan ensidig endre en bindende inngått avtale. Kjøper kan likevel endre sin bestilling etter samtykke fra selger. Endring av bestilling må sendes på epost til post@nobelcatering.no eller ringes inn på telefon 67 16 65 00 og senest innen følgende frister:

 • Innen 3 virkedager før levering av buffet, middag eller varmmat
 • Innen klokken 10:00 dagen før levering av lunsjmat.
 • Innen klokken 10:00 dagen før levering av kake.

Utstedelse av en ny og endret ordrebekreftelse uttrykker at et slikt endringssamtykke er gitt fra selger.

 1. Utstyr:

Næringsmidler leveres på porselens fat, porselens boller, varme kasser og blir oppbevart i transportkasser som må returneres.

Utstyret er selgers eiendom og skal tilbakeleveres til selger i korrekt antall og mengde.

Kjøper er ansvarlig for å betale erstatning til selger for utstyr som ikke er tilbakelevert og mottatt av selger innen 3 virkedager etter levering. Det samme gjelder for utstyr som blir skadet eller ødelagt før tilbakelevering til selger.

Erstatningsbeløpet skal utgjøre det bortkomne eller skadde/ødelagte utstyrets gjenkjøpsverdi. Erstatningsbeløpet faktureres særskilt til kjøper og forfaller til betaling 20 dager etter fakturadato.

 1. Tvister:

Eventuell uenighet eller tvister som springer ut av avtaleforholdet skal partene forsøke å løse i minnelighet.

Dersom en minnelig løsning ikke oppnås, vedtar partene Oslo tingrett som verneting.

 1. Generelt:

Disse salgsbetingelsene gjelder for alle leveranser fra Nobel Catering & Conditori AS til privatkunder.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med ordrebekreftelsen det samlede avtalegrunnlaget.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette kravet oppfylt ved bruk av e-post eller brev.

Salgsbetingelsene er tilgjengelige på våre nettsider og skal aktivt godkjennes av kjøper ved bestilling på nett.

Ved bestilling på telefon eller e-post, vil standardvilkårene bli lagt ved ordrebekreftelsen. De vil bli ansett for å være akseptert av kjøper med mindre kjøper skriftlig angir noe annet senest innen de samme frister som gjelder for endring av ordre, se punkt 9 nedenfor.

 1. Parter:

Selger er Nobel Catering & Conditori AS med org.nr. 981628004. Forretningsadressen er Eiksveien 110, 1361 Østerås.

Kjøper er det subjekt som er oppført som kjøper i ordrebekreftelsen.

 1. Bestillings- og avtaleprosessen:

Det foreligger en forpliktende avtale mellom kjøper og selger fra det tidspunkt kjøper har mottatt ordrebekreftelse sammen med disse standardvilkårene, eventuelt når ordrebekreftelse er sendt og kjøper har akseptert disse, standardvilkårene finnes på vår hjemmeside. Innholdet av den bindende avtalen mellom partene er hva som uttrykkes i ordrebekreftelsen og utstyrslisten, samt standardvilkårene.

 1. Priser:

De avtalte priser er de priser som følger av ordrebekreftelsen. Det tas imidlertid forbehold om prisoppgang fra våre leverandører som kan lede til en tilsvarende prisjustering ved fakturering til kjøper. Priser justeres fortløpende uten varsling, selger følger normal konsumpris indeks.

I tillegg kommer transport i henhold til de til enhver tid gjeldende priser. Prisene er tilgjengelige på selgers hjemmeside www.nobelcatering.no.

 1. Betaling:

Betaling skal skje ved levering, enten med bankkort eller Vipps.

Alternativt kan betaling skje på forhånd med Vipps eller betaling via nettbank.

Hvis kjøper ikke skal være til stede ved levering, må ordren betales med Vipps ved levering eller forhåndsbetales.

 1. Levering og forsinkelse:

Levering av varene skjer på den måten, på det stedet og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Selgeren har risikoen for varene inntil levering har funnet sted.

Ved forsinket levering kan kjøper kreve et slikt prisavslag:

45 min til 1 time forsinket – 10 %

Utover en time forsinket – 15 %

Dersom kjøper vil påberope seg forsinkelsen som grunnlag for prisavslag, må kjøper reklamere innen rimelig tid.

 1. Undersøkelse av varene:

Etter at varene er levert, plikter kjøperen å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varene er blitt skadet under transport eller om det foreligger andre forhold ved varene og leveransen som avviker fra ordrebekreftelsen.

 1. Mangler:

Det foreligger mangel dersom det leverte avviker fra det som er omfattet ordrebekreftelsen hva angår de leverte næringsmidler (mengder, antall, kvalitet m.m.). Det er kjøpers ansvar å dokumentere mangelen.

Hvor det foreligger en mangel ved leveransen, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag begrenset oppad til det betalte eller fakturerte beløp, eksklusiv merverdiavgift.

Selgeren er ikke ansvarlig for mangler ved det leverte som er utenfor selgers kontroll, eller som har inntrådt etter at levering har funnet sted. Selgeren er heller ikke ansvarlig for skade på mennesker, fast eiendom eller løsøre som følge av at de leverte varer fortæres eller det leverte utstyr brukes.

Dersom kjøper vil påberope seg forsinkelsen som grunnlag for mangelsbeføyelser, må kjøper reklamere innen rimelig tid.

 1. Endring av ordre:

Det foreligger en bindende avtale mellom kjøper og selger når vilkårene i punkt 3 ovenfor er oppfylt.

Ingen av partene kan ensidig endre en bindende inngått avtale. Kjøper kan likevel endre sin bestilling etter samtykke fra selger. Endring av bestilling må sendes på epost til post@nobelcatering.no eller ringes inn på telefon 67 16 65 00 og senest innen følgende frister:

 • Innen 3 virkedager før levering av buffet, middag eller varmmat
 • Innen klokken 10:00 dagen før levering av lunsjmat.
 • Innen klokken 10:00 dagen før levering av kake.

Utstedelse av en ny og endret ordrebekreftelse uttrykker at et slikt endringssamtykke er gitt fra selger.

 1. Utstyr:

Næringsmidler leveres på porselens fat, porselens boller, varme kasser og blir oppbevart i transportkasser som må returneres.

Utstyret er selgers eiendom og skal tilbakeleveres til selger i korrekt antall og mengde.

Kjøper er ansvarlig for å betale erstatning til selger for utstyr som ikke er tilbakelevert og mottatt av selger innen 3 virkedager etter levering. Det samme gjelder for utstyr som blir skadet eller ødelagt før tilbakelevering til selger.

Erstatningsbeløpet skal utgjøre det bortkomne eller skadde/ødelagte utstyrets gjenkjøpsverdi. Erstatningsbeløpet faktureres særskilt til kjøper og forfaller til betaling 20 dager etter fakturadato.

 1. Tvister:

Eventuell uenighet eller tvister som springer ut av denne avtale skal partene forsøke å løse i minnelighet.

I mangel av minnelig løsning, vedtar partene Oslo tingrett som verneting.